De ontwikkeling van kinderen is het resultaat van steeds complexere interacties tussen kind en omgeving, zoals gezin, school en buurt. Deze relaties beïnvloeden elkaar wederkerig (transactioneel referentiekader).

Bij Passend onderwijs staat de afstemming tussen het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht (de school) en de onderwijsbehoeften van het kind centraal. Dit betekent voor de orthopedagoog in het onderwijs dat deze zich in de uitvoering van de werkzaamheden steeds zal moeten richten op de wisselwerking tussen de leerling en de onderwijs- en opvoedingssituatie. Dit betekent ook afstemming tussen de begeleiding van leerlingen, leerkrachten, school en samenwerkingsverband enerzijds en de ouders en het gezin anderzijds.

Rol orthopedagoog / GZ psycholoog binnen passend onderwijs

De orthopedagoog binnen een school kan activiteiten verrichten op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, advisering, begeleiding en evaluatie. Daarbij gaat het om activiteiten gericht op leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolteams. De orthopedagoog is daarnaast een schakel tussen onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdzorg, jeugdhulpverlening en instellingen voor GGZ. Daarnaast is het mogelijk dat de orthopedagoog een bijdrage levert aan beleidsontwikkeling in het onderwijs.

De taken van de orthopedagoog (gedragswetenschapper) in het kader van Passend onderwijs kunnen worden onderscheiden op basis van de drie niveaus uit het Referentiekader; kwalitatief goed onderwijs, basisondersteuning en extra onderwijsarrangementen.

De orthopedagoog

 • Is vast lid van het interne zorgteam.
 • Adviseert scholen en samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan.
 • Bepaalt (mede)het ontwikkelingsperspectief.
 • Ondersteunt IB’er in het coördineren en stemt af in allerlei gesprekssituaties.
 • Ondersteunt leerkrachten bij het stellen van prioriteiten ten aanzien van handelingsgericht en planmatig werken.
 • Adviseert scholen -samenwerkingsverbanden op het gebied van planmatig werken.
 • Werkt op basis van consultatie en adviseert afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte.
 • Pakt ondersteuningsvragen van leerkrachten/ouders op waarbij oplossingsgerichte gespreksvoering als uitgangspunt wordt genomen.
 • Verricht handelingsgerichte diagnostiek en bepaalt mede de onderwijs- en zorgbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en anderen.
 • Kan ouders en leerkrachten meer vertellen over zaken die met de ontwikkeling van kinderen te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst, pesten, hoogbegaafdheid of ADHD.
 • Denkt mee over een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor de leerling.

Corine Huisintveld
Gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar Praktijk Passend

Heb je een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kun je bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen.

Meer over Corine