Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en specialistische ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut geeft burgers en andere belanghebbenden meer inzicht in de organisatie van zorg. Zorgaanbieders leggen hiermee vast hoe zij gepaste zorg leveren en hoe zij die zorg hebben georganiseerd. Het kwaliteitsstatuut fungeert als kwaliteitseis op basis waarvan zorgverzekeraars kwalitatief verantwoorde ggz kunnen inkopen.

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Praktijk Passend is lid van de NVO, de beroepsvereniging voor orthopedagogen/ GZ psychologen. De beroepsverenigingen bewaakt o.a. de kwaliteit van het vak, ontwikkelen vakinhoudelijke richtlijnen en behartigt de belangen van de beroepsgroep.

SKJ Stichting kwaliteitsregister jeugd

Praktijk Passend is geregistreerd bij het kwaliteitsregister jeugd met nummer 130007679. Mee informatie kunt u lezen op https://skjeugd.nl/.

Vragen of opmerkingen over onze diensten?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

De eerste stap is het indienen van uw klacht. Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit op onze praktijkwebsite (www.praktijkpassend.nl) of bij www.klachtencompany.nl.

Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.

Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan ons of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres.

Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of 06 – 49 66 53 50.

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan. Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel. Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.

 

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij de:

Patiëntenfederatie Nederland
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
Tel: 030 – 297 0303

Of:

Landelijk Meldpunt Zorg
Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

 

Via onderstaande link kunt u het klachtenformulier downloaden:

Klachtenformulier P3NL

Uw zorgverlener is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met (naam belangenorganisatie van de zorgverlener) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

Corine Huisintveld
Gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar Praktijk Passend

Heb je een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kun je bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen.

Meer over Corine