Praktijk Passend werkt voor kinderen, ouders en scholen. Ontdek wat Praktijk Passend voor u kan betekenen. Heeft u hier vragen over of heeft u een specifiek vraagstuk dat u onvoldoende terugvindt op deze website, neemt u dan contact op.

Diagnostiek/onderzoek

Onderzoek kan worden ingezet om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van uw kind maar ook om verklaringen te vinden voor de gedragsuitingen of de leerproblemen van uw kind. Er kan onderzoek gedaan worden naar:

  • Intelligentie (cognitieve mogelijkheden, opbouw intelligentieprofiel)
  • Leerstoornissen (dyscalculie, dyslexie, lees- spellingproblemen, rekenproblemen, leerstrategieën)
  • Geheugencapaciteit (verbaal geheugen, auditief geheugen, automatiseringsproblemen)
  • Hoogbegaafdheid (cognitieve niveau en zijnsluik -persoonlijkheid)
  • Gedrag ( denk o.a. aan autisme spectrum problematiek, oppositioneel gedrag, angstproblemen, agressie problemen, faalangst)
  • Aandachtconcentratievaardigheden (impulsiviteit, aandachtstekort, hyperactiviteit, aanwezigheid stoornis (ADHD)

Classificeren

Het stellen van een classificatie is lang niet altijd nodig, maar kan soms functioneel zijn. Het kan bijdragen aan meer inzicht in en begrip voor de situatie; reële doelen van begeleiding; een betere aanpak op school en thuis en aan een gerichte verwijzing voor jeugdhulp die geïndiceerd wordt door gemeentes. In dat geval kan een classificatie in het belang van het kind. Uitgangspunt is altijd de vraag: “Wat heeft uw kind in pedagogisch-didactisch opzicht nodig, in hoeverre lukt het de leerkracht en ouders dit te bieden en hoe kunnen we de gewenste aanpak realiseren om de doelen die we nastreven te behalen?

Gespreksvoering

Ouders, scholen en kinderen kunnen met uiteenlopende vragen op het gebied van leren en het gedrag bij Praktijk Passend terecht. Tijdens de gespreksvoering wordt gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte gesprekstechniek. Dit houdt in dat we ons tijdens het gesprek richten op de oplossing en niet op het probleem. Het kan zijn dat na het gesprek een vervolgtraject wenselijk is. Dit zal dan tijdens het gesprek besproken worden. Mogelijk is uw vraag na een gesprek beantwoord en heeft u voldoende handvatten om het probleem op te lossen.

Dossieranalyse

Praktijk Passend maakt gebruik van de gegevens die door verschillende instanties (o.a. school) verzameld zijn. Hierdoor voorkomen we dat bepaalde onderzoeken of toetsen meerdere keren afgenomen moeten worden. Ouders geven schriftelijk toestemming voor het inzien van het dossier van hun kind.

Begeleiding

Ook voor begeleiding kunt u bij Praktijk Passend terecht. Het gaat daarbij om het uitvoeren van observaties en het voeren van oplossingsgerichte gesprekken met ouders, leerkrachten of kinderen. De ondersteuningsvraag van de ouders, het kind of de leerkracht is daarbij het uitgangspunt.

Praktijk Passend verzorgt geen begeleidingstrajecten op het gebied van leren (o.a. dyslexiebegeleiding of rekenbegeleiding) en intensieve behandeling/opvoedondersteuning maar heeft wel contacten met diverse praktijken in de buurt waar naar verwezen kan worden.

Supervisie begeleiding

In september 2023 start Corine Huisintveld (eigenaar Praktijk Passend) met de opleiding tot supervisor. Corine kan na afronding van de opleiding supervisie geven aan (collega) gedragswetenschappers die in opleiding zijn tot Orthopedagoog Generalist/ GZ psycholoog. En ook aan gedragswetenschappers die bezig zijn met herregistratie SKJ en werken in een orthopedagogische context. In het schooljaar 2023-2024 wordt gestart met de 1e supervisie begeleidingstrajecten.

    Partners van Praktijk Passend

Corine Huisintveld
Gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar Praktijk Passend

Heb je een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kun je bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen.

Meer over Corine